welcome to pasumaivivasayam

News Updates

NO Photo
Admin    3 years ago    9784

செம்மறியாடுகளை முக்கியமாக அவை தரும் பயன்களின் அடிப்படையில் ‘இறைச்சியின ஆடுகள்’ எனவும், ‘


NO Photo
Admin    3 years ago    9429

செம்மறியாடுகள் எல்லா தட்பவெப்ப சூழ்நிலைகளிலும் வளரும் தன்மை கொண்டவை. அதிகளவு நிலம் கொண்டு பகு


NO Photo
Admin    3 years ago    5746

சிலருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச் சாப்பாடு போட்டு சாப்பிடுவது பிடிக்கும். சிலருக்கு சாப்பிடுகிறோ