மரங்கள்


Admin    3 months ago    2182

செம்பொறை மண், வண்டல் மண் ஆகிய மண் வகைகள் உகந்தவை. ஆழமான (அதாவது 1.5 மீ ஆழத்தி


Admin    3 months ago    1284

மண் மற்றும் தட்பவெப்பநிலை  பாக்கு மரத்தைப் பொதுவாக எல்லா வகையான