மலைத்தோட்டப் பயிர்கள்

மலைத்தோட்டப் பயிர்கள்

காப்பி செடி பயிரிடும் முறை

ஆப்ரிக்காவில் உள்ள எத்தியோப்பியா நாட்டில் தான் இது முதலில் கண்டறியப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ப

வெற்றிலை பயிரிடும் முறை

வெற்றிலையின் நுனியில் லட்சுமியும், நடுவில் சரஸ்வதியும், காம்பில் பார்வதியும் இருப்பதாக கூறுவ

தேயிலை தோட்டம் அமைக்கும் முறைகள்

தேயிலை ஒரு பசுமைத் தாவரம் ஆகும். தேயிலை முதன் முதலில் சீனாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக கூறப்படு

மிளகு சாகுபடி முறைகள்

இந்தியாவின் ஏற்றுமதியில் மிளகு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது கேரளா, கர்நாடகா, மற்றும் தமிழ்நாட