காய்கறிகள்


Admin    3 months ago    4598

இஞ்சி கடல்மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1500 மீட்டர் உயரம் வரையுள்ள வெப்ப மற்று


Admin    3 months ago    1699

கோவைக்காய் கொடிவகை தாவரங்களில் ஒன்று. இதனை தொண்டைக்கொடி என அழைக்கின்றனர


Admin    3 months ago    1714

பீன்ஸ் கொடிவகையை சேர்ந்த காய்கறிகளில் ஒன்றாகும். தென் அமெரிக்க நாடான பெ


Admin    3 months ago    1869

பொதுவாக காய்கறிப் பயிர்களை சாகுபடி செய்தால் அந்த காய்கறிகளையே நம்முடைய