கால்நடை

கால்நடை

கன்றுகள் பிறந்தவுடன் கவனிக்க வேண்டியவை

கன்று போட்டவுடன் தாய்ப்பசு கன்றுகளை நக்கிச் சுத்தம் செய்து விடும். அப்படிச் செய்யவில்லை என்

வண்ண மீன் வளர்ப்பு

வளர்ப்பு மீன்கள் இனப்பெருக்கத் தன்மையைப் பொறுத்து 2 வகையாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அவை முட்டையி

வான்கோழி இனங்கள்

அகன்ற மார்பு கொண்ட பிரான்ஸ்இவ்வவை வான்கோழிகள் இங்கிலாந்து நாட்டில் தோன்றியவை. இவ்வினங்களில்

வான்கோழி வளர்ப்பு முறைகள்


வான்கோழிகள் வளர்த்திட கீழ்க்கண்ட வளர்ப்பு முறைகளைக் கடைப்பிடிக்கலாம் புறக்கடை வளர்ப்பு

கோடைக்காலங்களில் கால்நடைகளுக்கான தீவன மேலாண்மை

கோடைக்காலத்தில் ஏற்படும் பசுந்தீவனப் பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க பசுந்தீவனம் அதிகமாகக் கிடைக்

தீவனச் செலவுகளை குறைப்பது எப்படி

கால்நடை வளர்ப்பு வேளாண்மையுடன் இணைந்த உப தொழிலாக உள்ளது. எனவே, விவசாயிகள் பசுக்களை வளர்ப்பதில

காடை வளர்ப்பு

காடை வளர்ப்பு தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாகிக் கொண்டு வருகின்றது. காடைகள் பெரும்பாலும் இறைச்சிக்கா