தானியங்கள்

Admin    3 months ago    2385

சிறுதானிய பயிர்களில் சத்து மிகுந்த கம்பை பயிரிட்டு விவசாயிகள் பெருமளவி


Admin    3 months ago    1485

சோளம் என்பது புல்வகையை சேர்ந்த சிறிய தானிய பயிராகும். சோளத்தில் பல வகைகள


Admin    3 months ago    1376

நெல் என்பது புல்வகையை சேர்ந்த ஒருவகை தாவரமாகும். தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுக


Admin    3 months ago    1458

உலக அளவில் முதன் முதலாக பயிடப்பட்ட புல் வகையை சேர்ந்த பயிர் கோதுமை ஆகும்.


Admin    3 months ago    1361

தமிழர் சமையலிலும், துவரம் பருப்பு முக்கிய உணவுப்பொருளாக அமைந்துள்ளது. இ


Admin    3 months ago    1617

விழுப்புரம்: உளுந்து பயறு சாகுபடியில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கடைப்பி


Admin    3 months ago    1656

இந்தியாவில் கர்நாடகா, தமிழ்நாடு, ஆந்தரா, ஒரிசா, குஜராத், மஹாராஷ்டிரா, உத்த