பூக்கள்

வாடாமல்லி சாகுபடி முறைகள்

எப்போது பார்த்தாலும் அப்போதுதான் மலர்ந்தது போல் வாடாமல் இருப்பது போல் இருப்பதால்தான் இதற்கு பெயர் வாடாம ...

கனகாம்பரம் சாகுபடி முறைகள்

கனகாம்பரம் குறுஞ்செடி வகையைச் சார்ந்தது.இம்மலர்த்தாவரம் தென்னிந்தியா, இலங்கை மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுக ...

சாமந்தி சாகுபடி முறைகள்

சாமந்தி இருவித்திலைத் தாவர வகையைச் சேர்ந்த ஒரு பூக்கும் தாவரமாகும்.நிலையான சந்தை விலையுடைய மலர்களில் சா ...

செண்டுமல்லி சாகுபடி முறைகள்

செண்டுமல்லி வளர்ப்பதற்கு மணற்பாங்கான மண், களிமண் கலந்த மண் மிகவும் ஏற்றதாகும்.

சீரான மிதவெப்ப நிலை அவ ...

முல்லை சாகுபடி முறைகள்

இது இந்தியா, இலங்கை, தாய்லாந்து, மியான்மர் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகிறது.முல்லை சாகுபடி இரகங்கள்:முல்லையி ...

மல்லிகை சாகுபடி முறைகள்

மலர் பயிர்களின் ராணி மல்லிகை. விவசாயிகளின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் பயிர்களில் மல்லிகையும் ஒன்று. தொடர் ...

ஜாதிமல்லி சாகுபடி முறைகள்

ஜாதி மல்லி மிகவும் வாசனை நிறைந்த பூக்களில் ஒன்று. அதேபோல் ஜாதி மல்லிக்கு எப்பொழுதும் மார்க்கெட்டில் அத ...

சம்பங்கி சாகுபடி முறைகள்

சம்பங்கி சாகுபடி செய்ய.. களர் மண்ணைத் தவிர்த்து வடிகால் வசதியுள்ள அனைத்து மண் வகைகளும் ஏற்றவை. அதிகமான குள ...தற்போதைய செய்திகள்