கிழங்கு வகைகள்

சேப்பங்கிழங்கு சாகுபடி

சேப்பங்கிழங்கின் மாவுச்சத்து, இதன் கீரையின் மருத்துவக் குணங்கள் முதலியவற்றிற்காக இந்தியா உட்பட பல நாடுக ...

சேனைக் கிழங்கு சாகுபடி!

சேனைக்கிழங்கு இதனை பெரிய கரணை என்றும் கூறுவார்கள்.ஏனெனில் இதன் செடியும், இலைகளும் கருணைக்கிழங்குக்கு உள ...

மஞ்சள் சாகுபடி !

மஞ்சள் ஒரு வெப்ப மண்டலப்பயிர் ஆகும்.தண்டில் உள்ள முளையிலிருந்து கிளைத்து, மண்ணுக்குள் செல்லும் நீண்ட வேர ...

கருணை கிழங்கு சாகுபடி!

கருணைக் கிழங்கு செடி ஒருமீட்டர் உயரம் வரை வளரும் ஒன்பது மாதப் பயிராகும்.கருணைக்கிழங்கு ஈரப்பதமுள்ள மிதவ ...

சக்கரைவள்ளி கிழங்கு கிழங்கு

சக்கரைவள்ளி கிழங்கு நிலத்தில் படரும் கொடிவகை தாவரங்களில் ஒன்று.சக்கரைவள்ளி செடியின் வேர் பகுதியே சக்கரவ ...

மரவள்ளி கிழங்கு சாகுபடி

தமிழ்நாடு மழை மறைவு மாநிலம். சராசரியாக 920 மில்லிமீட்டருக்கும் குறைவான மழையே கிடைக்கிறது. நீர்வளத்துக்கு அ ...தற்போதைய செய்திகள்