கால்நடை

நாட்டுக் கோழிகளை அதிகளவில் தாக்கக் கூடிய நோய்கள் தடுக்கும் வழிகள்

நாட்டுக் கோழிகளை அதிகளவில் தாக்கக் கூடிய நோய்கள் மற்றும் அதைத் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் இதோ.

நாட்டுக் ...

ஆடுகளைத் தாக்கும் குடற்புழு நோய்க்கு இயற்கை மூலிகைகள் மூலம் தீர்வு!

நமக்கு எப்பொழுதும் இலாபம் தரக்கூடிய ஒரு தொழில் தான் கால்நடை வளர்ப்புத் தொழில். இந்தத் தொழிலில் சிறந்து வி ...

முயல் வளர்ப்பு முறைகள்

அங்கோரா முயல்கள், உரோமத்தின் தரத்திற்காக வளர்க்கப்படுகிறது. அங்கோரா முயல்களில் நிறைய வகைகள் உள்ளன. முயலி ...

BH - 18 தீவனப்புல் சாகுபடி.

கறவை மாட்டு பண்ணைகள் எப்போது இந்தியாவில் தோன்ற ஆரம்பித்தனவோ, அது முதல் இந்த புல் கரனை சாகுபடி அத்தியாவசிய ...

வெள்ளாடுகளுக்கு உகந்த புற்களை நீங்களே வளர்த்து தீவனமாக அளிக்கலாம்…

வெள்ளாடுகளுக்கு உகந்த புற்கள் வெள்ளாடுகளை அதிக அளவில் வளர்க்கும்போது மரத்தழைகள் மட்டுமின்றிப் புற்களை ...

நாட்டுக்கோழி இனங்கள் !!

மாடுகள், வெள்ளாடுகள், செம்மறி ஆடுகளை போலவே நாட்டுக்கோழிகளிலும் பவ்வேறு இனங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் 7 வகை ...

மலை மாடுகள் !!

நம் முன்னோர்கள் பழங்காலத்தில் காடுகளில் இயற்கையாக மேய்ந்து, திரிந்து இனப்பெருக்கம் செய்து, தன்னிச்சையாய ...

கறவை மாடுகளுக்கு ஏற்படும் குளம்பு அழுகல் நோய்..!

குளம்பு அழுகல் நோய், மாடுகளின் குளம்பு பகுதியில் ஏற்படும் ஒரு தொற்று நோய் எனலாம். இந்நோய் பலவகையான நுண்ணு ...