மரங்கள்

நாவல்பழம் சாகுபடி

நாவல்பழம் மரம் ஒரு பசுமை மாறாத, வெப்பமண்டலப் பகுதிக்குரிய ஒரு மரமாகும். நாவல்பழத்தின் தாயகம் இந்தியா மற்ற ...தற்போதைய செய்திகள்